Commit f8593f41 authored by Patrik Persson's avatar Patrik Persson

lade till verktygslänkar

parent 71ed2c45
......@@ -4,6 +4,17 @@ Här kommer hemuppgifterna för tentamen i EDAP10 att finnas 27/4 2020 kl 08:00.
Förbered dig genom att ladda ner testkoden från git redan nu. När tentan startar
kommer du att kunna uppdatera direkt och på så sätt få tillgång till uppgiftskoden.
## Systemkrav: vad du måste installera
Uppgifterna bygger på samma miljö som laborationerna. Du behöver Java JDK (version 8 eller senare) och Eclipse.
Det är tillåtet att använda andra miljöer än Eclipse också, men observera att vi inte kan hjälpa dig om det inte fungerar.
Om du behöver installera JDK och/eller Eclipse igen har följande versioner befunnits fungera även i andra kurser:
* JDK för [Windows](https://github.com/AdoptOpenJDK/openjdk11-binaries/releases/download/jdk-11.0.5%2B10/OpenJDK11U-jdk_x64_windows_hotspot_11.0.5_10.msi) [Mac](https://github.com/AdoptOpenJDK/openjdk11-binaries/releases/download/jdk-11.0.5%2B10/OpenJDK11U-jdk_x64_mac_hotspot_11.0.5_10.pkg) [Linux](https://github.com/AdoptOpenJDK/openjdk11-binaries/releases/download/jdk-11.0.5%2B10/OpenJDK11U-jdk_x64_linux_hotspot_11.0.5_10.tar.gz)
* [Eclipse 2019-06](https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2019-06/r/eclipse-ide-java-developers)
## Hämta hem testkoden i förväg (redan nu!)
Detta git-repositorium innehåller testkod för att se att din installation fungerar.
......@@ -18,8 +29,6 @@ Om du använder Eclipse laddar du ner det till din dator som följer:
Detta är samma instruktioner som i labbhäftets sida 5, fast för en annan URL.
Det är tillåtet att använda andra miljöer än Eclipse också, men observera att vi inte kan hjälpa dig om det inte fungerar.
Om det __inte__ fungerar, hör av dig till Patrik __så snart som möjligt__.
## Kolla att den nedladdade koden fungerar (också redan nu!)
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment