Commit 7fe753a3 authored by Patrik Persson's avatar Patrik Persson

fler förtydliganden

parent 235459cf
......@@ -8,8 +8,10 @@ kommer du att kunna uppdatera koden från git och på så sätt få tillgång ti
Uppgifterna bygger på samma miljö som laborationerna, så om du har kvar verktygen från i höstas kan du förhoppningsvis använda dem.
Du behöver Java JDK (version 8 eller senare) och Eclipse.
Det är tillåtet att använda andra miljöer än Eclipse också, men observera att vi inte kan hjälpa dig om det inte fungerar.
Du behöver
* Java JDK (version 8 eller senare) och
* Eclipse. Det är tillåtet att använda andra miljöer än Eclipse också, men vi kan inte kan hjälpa dig om det inte fungerar.
Om du behöver installera JDK och/eller Eclipse igen har följande versioner fungerat bra ihop tidigare:
......@@ -37,14 +39,14 @@ Om det __inte__ fungerar, hör av dig till Patrik __så snart som möjligt__.
Programmet `CheckDownloadedCode` ska visa ett fönster med ett meddelande som
bekräftar att den nedladdade testkoden fungerar. Om fönstret visas betyder det
att din installation förhoppningsvis ska fungera för att göra hemuppgifterna.
att din installation förhoppningsvis ska fungera för att göra hemuppgifterna, även om du använder en annan miljö än Eclipse.
## Uppdatera till den riktiga hemuppgiftskoden (27/4 kl 08:00)
När det är dags att lösa hemuppgifterna (27/4 08:00) kan du hämta koden för dessa genom att göra något av följande:
* i Eclipse: högerklicka på projektet "tenta-200417" (i Package Explorer), välj "Team", välj "Pull".
* från kommandoraden: `git pull` (se till att du befinner dig i rätt katalog först)
* __antingen__ i Eclipse: högerklicka på projektet "tenta-200417" (i Package Explorer), välj "Team", välj "Pull".
* __eller__ från kommandoraden: `git pull` (se till att du befinner dig i rätt katalog först)
I din Java-kod ska nu finnas ett antal nya paket (packages). I samband med tentan kommer du även att få mail med instruktioner.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment