Commit 71ed2c45 authored by Patrik Persson's avatar Patrik Persson

uppdaterade instruktioner

parent 53b425b4
# edap10-tenta-200417
# Kod för hemuppgifter i EDAP10, april 2020
Här kommer hemuppgifterna för tentamen i EDAP10 att finnas 27/4 2020 kl 08:00.
Förbered dig genom att ladda ner testkoden från git redan nu. När tentan startar
kommer du att kunna uppdatera direkt och på så sätt få tillgång till uppgiftskoden.
## Hämta hem testkoden i förväg (redan nu!)
Detta git-repositorium innehåller testkod för att se att din installation fungerar.
Om du använder Eclipse laddar du ner det till din dator som följer:
1. Om du har kvar ett Eclipse-workspace från kursen, använd det. Annars startar du Eclipse med ett nytt, tomt workspace.
2. Välj _File_ -> _Import..._ i menyn.
3. I dialogen väljer du _Git_ -> _Projects from Git_ -> _Clone URI_
4. I dialogen "Source Git Repository", i rutan "URI", klistrar du in följande URL: `https://git.cs.lth.se/patrikpersson/edap10-tenta-200417.git`
5. Klicka _Next_
6. Klicka _Next_ (för att välja _master branch_)
Detta är samma instruktioner som i labbhäftets sida 5, fast för en annan URL.
Det är tillåtet att använda andra miljöer än Eclipse också, men observera att vi inte kan hjälpa dig om det inte fungerar.
Om det __inte__ fungerar, hör av dig till Patrik __så snart som möjligt__.
## Kolla att den nedladdade koden fungerar (också redan nu!)
Du kan redan nu använda testprojektet för att se att din installation fungerar.
Programmet `CheckDownloadedCode` ska visa ett fönster med ett meddelande som
bekräftar att den nedladdade testkoden fungerar. Om fönstret visas betyder det
att du förhoppningsvis kommer att kunna hämta koden för hemuppgifterna genom att uppdatera (pull) via git.
## Uppdatera till den riktiga hemuppgiftskoden (27/4 kl 08:00)
När det är dags (27/4 08:00) kan du då hämta koden genom att göra något av följande:
* i Eclipse: högerklicka på projektet "tenta-200417" (i Package Explorer), välj "Team", välj "Pull".
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment