Commit 53b425b4 authored by Patrik Persson's avatar Patrik Persson

testkod redo

parent 1bab8989
# edap10-tenta-200417
Kod för studenter att använda i samband med distanstentamen.
\ No newline at end of file
Här kommer hemuppgifterna för tentamen i EDAP10 att finnas 27/4 2020 kl 08:00.
Du kan redan nu använda testprojektet för att se att din installation fungerar.
Programmet `CheckDownloadedCode` ska visa ett fönster med ett meddelande som
bekräftar att den nedladdade testkoden fungerar. Om fönstret visas betyder det
att du förhoppningsvis kommer att kunna hämta koden för hemuppgifterna genom att uppdatera (pull) via git.
När det är dags (27/4 08:00) kan du då hämta koden genom att göra något av följande:
* i Eclipse: högerklicka på projektet "tenta-200417" (i Package Explorer), välj "Team", välj "Pull".
* från kommandoraden: `git pull` (se till att du befinner dig i rätt katalog först)
Om det __inte__ fungerar, hör av dig till Patrik __så snart som möjligt__.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<classpath>
<classpathentry kind="src" path="src"/>
<classpathentry kind="con" path="org.eclipse.jdt.launching.JRE_CONTAINER"/>
<classpathentry kind="lib" path="exam.jar"/>
<classpathentry kind="output" path="bin"/>
</classpath>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<projectDescription>
<name>tenta-200417</name>
<comment></comment>
<projects>
</projects>
<buildSpec>
<buildCommand>
<name>org.eclipse.jdt.core.javabuilder</name>
<arguments>
</arguments>
</buildCommand>
</buildSpec>
<natures>
<nature>org.eclipse.jdt.core.javanature</nature>
</natures>
</projectDescription>
import exam.ExamChecker;
/*
* Kör detta program för att kontrollera att din Java-installation
* fungerar och att jar-filen 'exam.jar' hittas rätt. Om du får upp
* ett fönster med en bekräftelse är allt som det ska.
*/
public class CheckDownloadedCode {
public static void main(String[] args) {
ExamChecker.showWindow();
}
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment