Commit 3a2f9208 authored by Patrik Persson's avatar Patrik Persson

fixat typo

parent 7fe753a3
# Kod för hemuppgifter i EDAP10, april 2020
Här kommer hemuppgifterna för tentamen i EDAP10 att finnas 27/4 2020 kl 08:00.
Här kommer hemuppgifterna för tentamen i EDAP10 att finnas 17/4 2020 kl 08:00.
Förbered dig genom att ladda ner testkoden från git redan nu. När tentan startar
kommer du att kunna uppdatera koden från git och på så sätt få tillgång till uppgiftskoden direkt.
......@@ -41,9 +41,9 @@ Programmet `CheckDownloadedCode` ska visa ett fönster med ett meddelande som
bekräftar att den nedladdade testkoden fungerar. Om fönstret visas betyder det
att din installation förhoppningsvis ska fungera för att göra hemuppgifterna, även om du använder en annan miljö än Eclipse.
## Uppdatera till den riktiga hemuppgiftskoden (27/4 kl 08:00)
## Uppdatera till den riktiga hemuppgiftskoden (17/4 kl 08:00)
När det är dags att lösa hemuppgifterna (27/4 08:00) kan du hämta koden för dessa genom att göra något av följande:
När det är dags att lösa hemuppgifterna (17/4 08:00) kan du hämta koden för dessa genom att göra något av följande:
* __antingen__ i Eclipse: högerklicka på projektet "tenta-200417" (i Package Explorer), välj "Team", välj "Pull".
* __eller__ från kommandoraden: `git pull` (se till att du befinner dig i rätt katalog först)
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment