Commit 235459cf authored by Patrik Persson's avatar Patrik Persson

förtydligat texten

parent f8593f41
......@@ -2,25 +2,27 @@
Här kommer hemuppgifterna för tentamen i EDAP10 att finnas 27/4 2020 kl 08:00.
Förbered dig genom att ladda ner testkoden från git redan nu. När tentan startar
kommer du att kunna uppdatera direkt och på så sätt få tillgång till uppgiftskoden.
kommer du att kunna uppdatera koden från git och på så sätt få tillgång till uppgiftskoden direkt.
## Systemkrav: vad du måste installera
## Systemkrav: vad som måste finnas installerat på din dator
Uppgifterna bygger på samma miljö som laborationerna. Du behöver Java JDK (version 8 eller senare) och Eclipse.
Uppgifterna bygger på samma miljö som laborationerna, så om du har kvar verktygen från i höstas kan du förhoppningsvis använda dem.
Du behöver Java JDK (version 8 eller senare) och Eclipse.
Det är tillåtet att använda andra miljöer än Eclipse också, men observera att vi inte kan hjälpa dig om det inte fungerar.
Om du behöver installera JDK och/eller Eclipse igen har följande versioner befunnits fungera även i andra kurser:
Om du behöver installera JDK och/eller Eclipse igen har följande versioner fungerat bra ihop tidigare:
* JDK för [Windows](https://github.com/AdoptOpenJDK/openjdk11-binaries/releases/download/jdk-11.0.5%2B10/OpenJDK11U-jdk_x64_windows_hotspot_11.0.5_10.msi) [Mac](https://github.com/AdoptOpenJDK/openjdk11-binaries/releases/download/jdk-11.0.5%2B10/OpenJDK11U-jdk_x64_mac_hotspot_11.0.5_10.pkg) [Linux](https://github.com/AdoptOpenJDK/openjdk11-binaries/releases/download/jdk-11.0.5%2B10/OpenJDK11U-jdk_x64_linux_hotspot_11.0.5_10.tar.gz)
* JDK för [Windows](https://github.com/AdoptOpenJDK/openjdk11-binaries/releases/download/jdk-11.0.5%2B10/OpenJDK11U-jdk_x64_windows_hotspot_11.0.5_10.msi), [Mac](https://github.com/AdoptOpenJDK/openjdk11-binaries/releases/download/jdk-11.0.5%2B10/OpenJDK11U-jdk_x64_mac_hotspot_11.0.5_10.pkg), [Linux](https://github.com/AdoptOpenJDK/openjdk11-binaries/releases/download/jdk-11.0.5%2B10/OpenJDK11U-jdk_x64_linux_hotspot_11.0.5_10.tar.gz)
* [Eclipse 2019-06](https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2019-06/r/eclipse-ide-java-developers)
* [Eclipse for Java Developers 2019-06](https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2019-06/r/eclipse-ide-java-developers)
## Hämta hem testkoden i förväg (redan nu!)
Detta git-repositorium innehåller testkod för att se att din installation fungerar.
Om du använder Eclipse laddar du ner det till din dator som följer:
1. Om du har kvar ett Eclipse-workspace från kursen, använd det. Annars startar du Eclipse med ett nytt, tomt workspace.
1. Om du har kvar ett Eclipse-workspace från kursen, använd gärna det. Annars startar du Eclipse med ett nytt, tomt workspace.
2. Välj _File_ -> _Import..._ i menyn.
3. I dialogen väljer du _Git_ -> _Projects from Git_ -> _Clone URI_
4. I dialogen "Source Git Repository", i rutan "URI", klistrar du in följande URL: `https://git.cs.lth.se/patrikpersson/edap10-tenta-200417.git`
......@@ -35,13 +37,15 @@ Om det __inte__ fungerar, hör av dig till Patrik __så snart som möjligt__.
Programmet `CheckDownloadedCode` ska visa ett fönster med ett meddelande som
bekräftar att den nedladdade testkoden fungerar. Om fönstret visas betyder det
att du förhoppningsvis kommer att kunna hämta koden för hemuppgifterna genom att uppdatera (pull) via git.
att din installation förhoppningsvis ska fungera för att göra hemuppgifterna.
## Uppdatera till den riktiga hemuppgiftskoden (27/4 kl 08:00)
När det är dags (27/4 08:00) kan du då hämta koden genom att göra något av följande:
När det är dags att lösa hemuppgifterna (27/4 08:00) kan du hämta koden för dessa genom att göra något av följande:
* i Eclipse: högerklicka på projektet "tenta-200417" (i Package Explorer), välj "Team", välj "Pull".
* från kommandoraden: `git pull` (se till att du befinner dig i rätt katalog först)
I din Java-kod ska nu finnas ett antal nya paket (packages). I samband med tentan kommer du även att få mail med instruktioner.
Om det __inte__ fungerar, hör av dig till Patrik __så snart som möjligt__.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment