owl.jjt 17.9 KB
Newer Older
1
/* -*-Java-*- */
2 3 4 5 6 7 8

/* 
 * Copyright (C) 2006 Anders Nilsson <anders.nilsson@cs.lth.se>
 *
 * This file is part of OntologyCompiler.
 */

9 10 11 12 13
options {
  MULTI            = true;
  VISITOR           = true;
  NODE_DEFAULT_VOID      = true;
  NODE_SCOPE_HOOK       = false;
14
  NODE_PREFIX         = "";
15 16
  JAVA_UNICODE_ESCAPE     = true;
  STATIC           = false;
17 18 19
// 	DEBUG_PARSER        = true;
// 	DEBUG_LOOKAHEAD       = true;
// 	DEBUG_TOKEN_MANAGER     = true;
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
} // options


PARSER_BEGIN(OwlParser)
package AST;
public class OwlParser {
}
PARSER_END(OwlParser)


//--------------------------------------------------------------------//
//              LEXICAL TOKENS              //
//--------------------------------------------------------------------//

<DEFAULT, BOUNDS> SKIP : /* WHITE SPACE */
{
  " "
  |
  "\t"
  |
  "\n"
  |
  "\r"
  |
  "\f"
}// WHITE SPACE


// <DEFAULT,BOUNDS> SPECIAL_TOKEN : /* COMMENTS */
// {
//   <SLASH_SLASH_COMMENT : "//" (~["\n","\r"])* >
// }

SPECIAL_TOKEN : /* COMMENTS */
{
//   <SLASH_STAR_COMMENT : "/*" (~["*"])* "*" ("*" | (~["*","/"] (~["*"])* "*"))* "/" >
56
< "<!--" ( ~["-"] | ( "-" ~["-"] ) )* "-->">
57
	| < "<rdfs:comment" ( ~["<"] | ( "<" ~["/"] ) )* "</rdfs:comment>" >
58
//   <XML_COMMENT : "<!--" (~["-","-",">"])* "-->" >
59 60 61
}// COMMENTS


62 63 64 65
// <BOUNDS> TOKEN: {
//   < BEGINCOMMENT : "<!--"   >
//  | < ENDCOMMENT  : "-->"   >
// }
66 67 68

<DEFAULT, BOUNDS> TOKEN : /* RESERVED WORDS AND LITERALS */
{
69
  < OWL_ALLVALUESFROM   : "owl:allValuesFrom" >
70
 | < OWL_ALLDIFFERENT   : "owl:AllDifferent" >
71
 | < OWL_CARDINALITY    : "owl:cardinality" >
72 73 74 75
 | < OWL_CLASS       : "owl:Class" >
 | < OWL_DATARANGE     : "owl:DataRange" >
 | < OWL_DATATYPEPROPERTY : "owl:DatatypeProperty" >
 | < OWL_DISJOINTWITH   : "owl:disjointWith" >
76
 | < OWL_DISTINCTMEMBERS   : "owl:distinctMembers" >
77 78
 | < OWL_EQUIVALENTCLASS  : "owl:equivalentClass" >
 | < OWL_FUNCTIONALPROPERTY : "owl:FunctionalProperty" >
79 80
 | < OWL_IMPORTS      : "owl:imports" >
 | < OWL_INTERSECTIONOF   : "owl:intersectionOf" >
81
 | < OWL_INVERSEOF     : "owl:inverseOf" >
82
 | < OWL_MAXCARDINALITY   : "owl:maxCardinality" >
83
 | < OWL_MINCARDINALITY   : "owl:minCardinality" >
84 85 86 87 88 89
 | < OWL_OBJECTPROPERTY  : "owl:ObjectProperty" >
 | < OWL_ONPROPERTY    : "owl:onProperty" >
 | < OWL_ONEOF       : "owl:oneOf" >
 | < OWL_ONTOLOGY     : "owl:Ontology" >
 | < OWL_RESTRICTION    : "owl:Restriction" >
 | < OWL_SOMEVALUESFROM  : "owl:someValuesFrom" >
90
 | < OWL_TRANSITIVEPROPERTY : "owl:TransitiveProperty" >
91
 | < OWL_UNIONOF      : "owl:unionOf" >
92 93 94
 | < RDF_RDF      : "rdf:RDF"   >
 | < RDF_ABOUT     : "rdf:about" >
 | < RDF_DATATYPE     : "rdf:datatype" >
95
 | < RDF_DESCRIPTION    : "rdf:Description" >
96 97 98 99 100 101
 | < RDF_ID        : "rdf:ID" >
 | < RDF_FIRST       : "rdf:first" >
 | < RDF_REST       : "rdf:rest" >
 | < RDF_PARSETYPE     : "rdf:parseType" >
 | < RDF_RESOURCE     : "rdf:resource" >
 | < RDF_TYPE       : "rdf:type" >
102
 | < RDFS_COMMENT     : "rdfs:comment" >
103 104 105 106
 | < RDFS_DOMAIN      : "rdfs:domain" >
 | < RDFS_RANGE      : "rdfs:range" >
 | < RDFS_SUBCLASSOF    : "rdfs:subClassOf" >
 | < RDFS_SUBPROPERTYOF   : "rdfs:subPropertyOf" >
107
 | < VERSION        : "version" >
108 109 110 111 112
 | < XML          : "xml"     >
 | < XML_BASE       : "xml:base" >
 | < XMLNS         : "xmlns" >	 
 | < XMLNS_DAML      : "xmlns:daml" >	 
 | < XMLNS_DC       : "xmlns:dc" >	 
113
 | < XMLNS_P1       : "xmlns:p1" >	 
114 115 116 117 118
 | < XMLNS_PROTEGE     : "xmlns:protege" >	 
 | < XMLNS_RDF       : "xmlns:rdf" >	 
 | < XMLNS_XSD       : "xmlns:xsd" >	 
 | < XMLNS_RDFS      : "xmlns:rdfs" >	 
 | < XMLNS_OWL       : "xmlns:owl" >	 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

}// RESERVED WORDS AND LITERALS
<DEFAULT, BOUNDS> TOKEN : /* LITERALS */
{
  < INTEGER_LITERAL:
    <DECIMAL_LITERAL> (["l","L"])?
    |
    <HEX_LITERAL> (["l","L"])?
    |
    <OCTAL_LITERAL> (["l","L"])?
  >
  |
  < #DECIMAL_LITERAL: ["1"-"9"] (["0"-"9"])* >
  |
  < #HEX_LITERAL: "0" ["x","X"] (["0"-"9","a"-"f","A"-"F"])+ >
  |
  < #OCTAL_LITERAL: "0" (["0"-"7"])* >
  |
137
  < FLOAT_LITERAL:
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
    (["0"-"9"])+ "." (["0"-"9"])* (<EXPONENT>)? (["f","F","d","D"])?
    |
    "." (["0"-"9"])+ (<EXPONENT>)? (["f","F","d","D"])?
    |
    (["0"-"9"])+ <EXPONENT> (["f","F","d","D"])?
    |
    (["0"-"9"])+ (<EXPONENT>)? ["f","F","d","D"]
  >
  |
  < #EXPONENT: ["e","E"] (["+","-"])? (["0"-"9"])+ >
  |
  < CHARACTER_LITERAL:
    "'"
    (  (~["'","\\","\n","\r"])
      |
      ("\\"
        (  ["n","t","b","r","f","\\","'","\""]
          |
          ["0"-"7"] ( ["0"-"7"] )?
          |
          ["0"-"3"] ["0"-"7"] ["0"-"7"]
        )
      )
    )
    "'"
  >
  |
  < STRING_LITERAL:
    "\""
    (  (~["\"","\\","\n","\r"])
      |
      ("\\"
        (  ["n","t","b","r","f","\\","'","\""]
           |
           ["0"-"7"] ( ["0"-"7"] )?
           |
           ["0"-"3"] ["0"-"7"] ["0"-"7"]
        )
      )
    )*
    "\""
  >
}// LITERALS

<DEFAULT, BOUNDS> TOKEN : /* IDENTIFIERS */
{
184
  < IDENTIFIER: <LETTER> (<LETTER>|<DIGIT>|"-")* >
185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
  |
  < #LETTER:
    [
    "\u0024",
    "\u0041"-"\u005a",
    "\u005f",
    "\u0061"-"\u007a",
    "\u00c0"-"\u00d6",
    "\u00d8"-"\u00f6",
    "\u00f8"-"\u00ff",
    "\u0100"-"\u1fff",
    "\u3040"-"\u318f",
    "\u3300"-"\u337f",
    "\u3400"-"\u3d2d",
    "\u4e00"-"\u9fff",
200 201 202 203 204
    "\uf900"-"\ufaff",
		"+",
		"-",
		",",
		"."
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
    ]
  >
  |
  < #DIGIT:
    [
    "\u0030"-"\u0039",
    "\u0660"-"\u0669",
    "\u06f0"-"\u06f9",
    "\u0966"-"\u096f",
    "\u09e6"-"\u09ef",
    "\u0a66"-"\u0a6f",
    "\u0ae6"-"\u0aef",
    "\u0b66"-"\u0b6f",
    "\u0be7"-"\u0bef",
    "\u0c66"-"\u0c6f",
    "\u0ce6"-"\u0cef",
    "\u0d66"-"\u0d6f",
    "\u0e50"-"\u0e59",
    "\u0ed0"-"\u0ed9",
    "\u1040"-"\u1049"
    ]
  >
}// IDENTIFIERS

<DEFAULT,BOUNDS> TOKEN : /* SEPARATORS */
{
231 232 233
//    < LPAREN        : "("  >
//   | < RPAREN        : ")"  >
   < LBRACE        : "{"  >
234 235 236 237
  | < RBRACE        : "}"  >
  | < LBRACKET       : "["  >
  | < RBRACKET       : "]"  >
  | < SEMICOLON      : ";"  >
238 239 240
  | < QUOTE        : "\""  >
//   | < COMMA        : ","  >
//   | < DOT         : "."  >
241 242 243
}// SEPARATORS


244 245
<DEFAULT,BOUNDS> TOKEN : /* OPERATORS */
{
246 247 248
    < ASSIGN        : "="  >
   | < START_ENDTAG    : "</"  >
   | < START_TAG      : "<"  >
249 250 251 252 253
//   | < GT          : ">"  >
//   | < LT          : "<"  >
//   | < BANG         : "!"  >
//   | < TILDE        : "~"  >
//   | < HOOK         : "?"  >
254
   | < COLON        : ":"  >
255 256 257 258 259 260 261 262
//   | < EQ          : "=="  >
//   | < LE          : "<="  >
//   | < GE          : ">="  >
//   | < NE          : "!="  >
//   | < SC_OR        : "||"  >
//   | < SC_AND        : "&&"  >
//   | < INCR         : "++"  >
//   | < DECR         : "--"  >
263 264
//   | < PLUS         : "+"  >
//   | < MINUS        : "-"  >
265
//   | < STAR         : "*"  >
266
   | < SLASH        : "/"  >
267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
//   | < BIT_AND       : "&"  >
//   | < BIT_OR        : "|"  >
//   | < XOR         : "^"  >
//   | < REM         : "%"  >
//   | < LSHIFT        : "<<"  >
//   | < RSIGNEDSHIFT     : ">>"  >
//   | < RUNSIGNEDSHIFT    : ">>>" >
//   | < PLUSASSIGN      : "+="  >
//   | < MINUSASSIGN     : "-="  >
//   | < STARASSIGN      : "*="  >
//   | < SLASHASSIGN     : "/="  >
//   | < ANDASSIGN      : "&="  >
//   | < ORASSIGN       : "|="  >
//   | < XORASSIGN      : "^="  >
//   | < REMASSIGN      : "%="  >
//   | < LSHIFTASSIGN     : "<<=" >
//   | < RSIGNEDSHIFTASSIGN  : ">>=" >
//   | < RUNSIGNEDSHIFTASSIGN : ">>>=" >
285
}// OPERATORS
286 287


288 289 290 291 292 293
// <DEFAULT,BOUNDS> TOKEN : /* TEXT */
// {
//   < TEXT : <LETTER> (~["<",">"])*  >
// }// TEXT


294 295 296 297
//--------------------------------------------------------------------//
//           THE OWL LANGUAGE GRAMMAR           //
//--------------------------------------------------------------------//

298
Start Start() #Start : {}
299
{
300
  Specification()
301 302 303
 { return jjtThis; }
}

304 305
void Specification() #Specification : {}
{
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328
  XmlHeader()
	RdfDeclaration()
}

void XmlHeader() #XmlHeader : {}
{
  "<?" <XML> AttributeList() "?>"
}

void RdfDeclaration() #RdfDeclaration : {}
{
  "<" <RDF_RDF> AttributeList() ">"
	ElementList()
  "</" <RDF_RDF> ">"
}

void ElementList() #List : {}
{
  (Element())*  
}

void Element() : {}
{
329 330
  ( "<" ( OwlElement()
	  | RdfElement()
331
		| DiscardedElement()
332 333 334 335
	  ))
	| SimpleElement()
}

336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347
void DiscardedElement() #DiscardedElement : {}
{
	Identifier() AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <IDENTIFIER> ">" | ElementList() "/>")
}

void Identifier() #Identifier : {Token t;}
{
	t = <IDENTIFIER>
	{jjtThis.setIDENTIFIER(t.image);}
}

348 349 350
void SimpleElement() : {}
{
  IntElement()
351
	| FloatElement()
352 353 354 355 356 357
	| StringElement()
}

void IntElement() #IntElement : { Token t; }
{
  t = <INTEGER_LITERAL>
358
	{jjtThis.setLITERAL(t.image);}
359 360
}

361 362 363
void FloatElement() #FloatElement : { Token t; }
{
  t = <FLOAT_LITERAL>
364
	{jjtThis.setLITERAL(t.image);}
365 366
}

367
void StringElement() #StringElement : { Token t;String s; }
368
{
369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396
	t = <IDENTIFIER>
	{
		s = t.image;
		if (getToken(1).kind != START_TAG ) {
		s += getData();
	}
	}
    {jjtThis.setLITERAL(s);}
}

JAVACODE
String getData() {
	StringBuffer s = new StringBuffer();
//   jjtThis.someData = true;
  while ((getToken(1)).kind != START_TAG && (getToken(1)).kind != START_ENDTAG) {
		Token t = getNextToken();
		if (t.specialToken != null) {
			Token tmp_t = t.specialToken;
			while (tmp_t.specialToken != null) {
				tmp_t = tmp_t.specialToken;
			}
			while (tmp_t != null) {
				s.append(tmp_t.image);
				tmp_t = tmp_t.next;
			}
		}
		s.append(t.image);
	}
397
	return s.toString().trim();
398 399
}

400 401 402 403 404 405 406
// void StringElement() #StringElement : { Token t; }
// {
//   t = <IDENTIFIER> | t = <COMMA> | t = <MINUS> | t = <DOT> | t = <PLUS> | t = <SLASH>
// 		| t = <COLON>
// 	{jjtThis.setIDENTIFIER(t.image);}
// }

407 408 409
void OwlElement() : {}
{
  OwlOntology()
410
	| OwlAllDifferent()
411
	| OwlAllValuesFrom()
412
	| OwlCardinality()
413
	| OwlClass()
414 415
	| OwlDataRange()
	| OwlDatatypeProperty()
416
	| OwlDisjointWith()
417
	| OwlDistinctMembers()
418
	| OwlEquivalentClass()
419
	| OwlFunctionalProperty()
420 421
	| OwlImports()
	| OwlIntersectionOf()
422
	| OwlInverseOf()
423
	| OwlMaxCardinality()
424
	| OwlMinCardinality()
425
	| OwlObjectProperty()
426
	| OwlOneOf()
427 428
	| OwlOnProperty()
	| OwlRestriction()
429 430
	| OwlSomeValuesFrom()
	| OwlTransitiveProperty()
431
	| OwlUnionOf()
432 433 434 435
}

void OwlOntology() #OwlOntology : {}
{
436 437
  <OWL_ONTOLOGY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_ONTOLOGY> ">" | ElementList() "/>")
438 439
}

440 441 442 443 444 445
void OwlAllDifferent() #OwlAllDifferent : {}
{
  <OWL_ALLDIFFERENT> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_ALLDIFFERENT> ">" | ElementList() "/>")
}

446 447 448 449 450 451
void OwlAllValuesFrom() #OwlAllValuesFrom : {}
{
  <OWL_ALLVALUESFROM> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_ALLVALUESFROM> ">" | ElementList() "/>")
}

452 453 454 455 456 457
void OwlCardinality() #OwlCardinality : {}
{
  <OWL_CARDINALITY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_CARDINALITY> ">" | ElementList() "/>")
}

458 459 460 461 462 463
void OwlClass() #OwlClass : {}
{
  <OWL_CLASS> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_CLASS> ">" | ElementList() "/>")
}

464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475
void OwlDataRange() #OwlDataRange : {}
{
  <OWL_DATARANGE> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_DATARANGE> ">" | ElementList() "/>")
}

void OwlDatatypeProperty() #OwlDatatypeProperty : {}
{
  <OWL_DATATYPEPROPERTY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_DATATYPEPROPERTY> ">" | ElementList() "/>")
}

476 477 478 479 480 481
void OwlDisjointWith() #OwlDisjointWith : {}
{
  <OWL_DISJOINTWITH> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_DISJOINTWITH> ">" | ElementList() "/>")
}

482 483 484 485 486 487
void OwlDistinctMembers() #OwlDistinctMembers : {}
{
  <OWL_DISTINCTMEMBERS> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_DISTINCTMEMBERS> ">" | ElementList() "/>")
}

488 489 490 491 492 493
void OwlEquivalentClass() #OwlEquivalentClass : {}
{
  <OWL_EQUIVALENTCLASS> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_EQUIVALENTCLASS> ">" | ElementList() "/>")
}

494 495 496 497 498 499
void OwlFunctionalProperty() #OwlFunctionalProperty : {}
{
  <OWL_FUNCTIONALPROPERTY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_FUNCTIONALPROPERTY> ">" | ElementList() "/>")
}

500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511
void OwlImports () #OwlImports : {}
{
  <OWL_IMPORTS> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_IMPORTS> ">" | ElementList() "/>")
}

void OwlIntersectionOf () #OwlIntersectionOf : {}
{
  <OWL_INTERSECTIONOF> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_INTERSECTIONOF> ">" | ElementList() "/>")
}

512 513 514 515 516 517
void OwlInverseOf () #OwlInverseOf : {}
{
  <OWL_INVERSEOF> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_INVERSEOF> ">" | ElementList() "/>")
}

518 519 520 521 522 523
void OwlMaxCardinality () #OwlMaxCardinality : {}
{
  <OWL_MAXCARDINALITY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_MAXCARDINALITY> ">" | ElementList() "/>")
}

524 525 526 527 528 529
void OwlMinCardinality () #OwlMinCardinality : {}
{
  <OWL_MINCARDINALITY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_MINCARDINALITY> ">" | ElementList() "/>")
}

530 531 532 533 534 535
void OwlObjectProperty () #OwlObjectProperty : {}
{
  <OWL_OBJECTPROPERTY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_OBJECTPROPERTY> ">" | ElementList() "/>")
}

536 537 538 539 540 541
void OwlOneOf () #OwlOneOf : {}
{
  <OWL_ONEOF> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_ONEOF> ">" | ElementList() "/>")
}

542 543 544 545 546 547
void OwlOnProperty () #OwlOnProperty : {}
{
  <OWL_ONPROPERTY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_ONPROPERTY> ">" | ElementList() "/>")
}

548 549 550 551 552 553
void OwlRestriction () #OwlRestriction : {}
{
  <OWL_RESTRICTION> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_RESTRICTION> ">" | ElementList() "/>")
}

554 555 556 557 558 559
void OwlSomeValuesFrom () #OwlSomeValuesFrom : {}
{
  <OWL_SOMEVALUESFROM> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_SOMEVALUESFROM> ">" | ElementList() "/>")
}

560
void OwlTransitiveProperty () #OwlTransitiveProperty : {}
561
{
562 563
  <OWL_TRANSITIVEPROPERTY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_TRANSITIVEPROPERTY> ">" | ElementList() "/>")
564 565
}

566 567 568 569 570 571
void OwlUnionOf () #OwlUnionOf : {}
{
  <OWL_UNIONOF> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_UNIONOF> ">" | ElementList() "/>")
}

572 573
void RdfElement() : {}
{
574
  RdfType()
575
	| RdfDescription()
576 577
	| RdfFirst()
	| RdfRest()
578
	| RdfsComment()
579
	| RdfsDomain()
580
	| RdfsRange()
581 582
	| RdfsSubClassOf()
	| RdfsSubPropertyOf()
583 584
}

585
void RdfType() #RdfType : {}
586
{
587 588 589 590
  <RDF_TYPE> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDF_TYPE> ">" | ElementList() "/>")
}

591 592 593 594 595 596
void RdfDescription() #RdfDescription : {}
{
  <RDF_DESCRIPTION> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDF_DESCRIPTION> ">" | ElementList() "/>")
}

597 598 599 600 601 602 603 604 605 606
void RdfFirst() #RdfFirst : {}
{
  <RDF_FIRST> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDF_FIRST> ">" | ElementList() "/>")
}

void RdfRest() #RdfRest : {}
{
  <RDF_REST> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDF_REST> ">" | ElementList() "/>")
607 608
}

609 610 611 612 613 614
void RdfsComment() #RdfsComment : {}
{
  <RDFS_COMMENT> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDFS_COMMENT> ">" | ElementList() "/>")
}

615 616 617 618
void RdfsDomain() #RdfsDomain : {}
{
  <RDFS_DOMAIN> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDFS_DOMAIN> ">" | ElementList() "/>")
619 620
}

621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632
void RdfsRange() #RdfsRange : {}
{
  <RDFS_RANGE> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDFS_RANGE> ">" | ElementList() "/>")
}

void RdfsSubClassOf() #RdfsSubClassOf : {}
{
  <RDFS_SUBCLASSOF> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDFS_SUBCLASSOF> ">" | ElementList() "/>")
}

633 634 635 636 637 638
void RdfsSubPropertyOf() #RdfsSubPropertyOf : {}
{
  <RDFS_SUBPROPERTYOF> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDFS_SUBPROPERTYOF> ">" | ElementList() "/>")
}

639 640 641 642 643
void AttributeList() #List : {}
{
  (Attribute())*
}

644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659
void Attribute() : {}
{
  Version()
	| RdfAttribute()
	| XmlAttribute()
	| XmlnsAttribute()
}

void Version() #Version : {}
{
  <VERSION> <ASSIGN> Value()
}

void RdfAttribute() : {}
{
  RdfAbout()
660
	| RdfDatatype()
661
	| RdfId()
662
	| RdfParseType()
663 664 665 666 667 668 669 670
	| RdfResource()
}

void RdfAbout() #RdfAbout : {}
{
  <RDF_ABOUT> <ASSIGN> Value()
}

671 672 673 674 675
void RdfDatatype() #RdfDatatype : {}
{
  <RDF_DATATYPE> <ASSIGN> Value()
}

676 677 678 679 680
void RdfId() #RdfId : {}
{
  <RDF_ID> <ASSIGN> Value()
}

681 682 683 684 685 686
void RdfParseType() #RdfParseType : {}
{
  <RDF_PARSETYPE> <ASSIGN> Value()
}

void RdfResource() #RdfResource : {}
687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703
{
  <RDF_RESOURCE> <ASSIGN> Value()
}

void XmlAttribute() : {}
{
  XmlBase()
}

void XmlBase() #XmlBase : {}
{
  <XML_BASE> <ASSIGN> Value()
}

void XmlnsAttribute() : {}
{
  Xmlns()
704 705 706
	| XmlnsDaml()
	| XmlnsDc()
	| XmlnsOwl()
707
	| XmlnsP1()
708
	| XmlnsProtege()
709 710
	| XmlnsRdf()
	| XmlnsRdfs()
711
	| XmlnsXsd()
712 713 714 715 716 717 718
}

void Xmlns() #Xmlns : {}
{
  <XMLNS> <ASSIGN> Value()
}

719 720 721 722 723 724 725 726 727 728
void XmlnsDaml() #XmlnsDaml : {}
{
  <XMLNS_DAML> <ASSIGN> Value()
}

void XmlnsDc() #XmlnsDc : {}
{
  <XMLNS_DC> <ASSIGN> Value()
}

729 730 731 732 733
void XmlnsP1() #XmlnsP1 : {}
{
  <XMLNS_P1> <ASSIGN> Value()
}

734 735 736 737 738
void XmlnsProtege() #XmlnsProtege : {}
{
  <XMLNS_PROTEGE> <ASSIGN> Value()
}

739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749
void XmlnsRdf() #XmlnsRdf : {}
{
  <XMLNS_RDF> <ASSIGN> Value()
}

void XmlnsXsd() #XmlnsXsd : {}
{
  <XMLNS_XSD> <ASSIGN> Value()
}

void XmlnsRdfs() #XmlnsRdfs : {}
750
{
751
  <XMLNS_RDFS> <ASSIGN> Value()
752 753
}

754
void XmlnsOwl() #XmlnsOwl : {}
755
{
756
  <XMLNS_OWL> <ASSIGN> Value()
757 758 759 760 761 762
}

void Value() #Value : { Token t; }
{
  t = <STRING_LITERAL>
	{jjtThis.setSTRING_LITERAL(t.image);}
763
}