owl.jjt 18.3 KB
Newer Older
1
/* -*-Java-*- */
2 3 4 5 6 7 8

/* 
 * Copyright (C) 2006 Anders Nilsson <anders.nilsson@cs.lth.se>
 *
 * This file is part of OntologyCompiler.
 */

9 10 11 12 13
options {
  MULTI            = true;
  VISITOR           = true;
  NODE_DEFAULT_VOID      = true;
  NODE_SCOPE_HOOK       = false;
14
  NODE_PREFIX         = "";
15 16
  JAVA_UNICODE_ESCAPE     = true;
  STATIC           = false;
17 18 19
// 	DEBUG_PARSER        = true;
// 	DEBUG_LOOKAHEAD       = true;
// 	DEBUG_TOKEN_MANAGER     = true;
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
} // options


PARSER_BEGIN(OwlParser)
package AST;
public class OwlParser {
}
PARSER_END(OwlParser)


//--------------------------------------------------------------------//
//              LEXICAL TOKENS              //
//--------------------------------------------------------------------//

<DEFAULT, BOUNDS> SKIP : /* WHITE SPACE */
{
  " "
  |
  "\t"
  |
  "\n"
  |
  "\r"
  |
  "\f"
}// WHITE SPACE


// <DEFAULT,BOUNDS> SPECIAL_TOKEN : /* COMMENTS */
// {
//   <SLASH_SLASH_COMMENT : "//" (~["\n","\r"])* >
// }

SPECIAL_TOKEN : /* COMMENTS */
{
//   <SLASH_STAR_COMMENT : "/*" (~["*"])* "*" ("*" | (~["*","/"] (~["*"])* "*"))* "/" >
56
< "<!--" ( ~["-"] | ( "-" ~["-"] ) )* "-->">
57
	| < "<rdfs:comment" ( ~["<"] | ( "<" ~["/"] ) )* "</rdfs:comment>" >
58
//   <XML_COMMENT : "<!--" (~["-","-",">"])* "-->" >
59 60 61
}// COMMENTS


62 63 64 65
// <BOUNDS> TOKEN: {
//   < BEGINCOMMENT : "<!--"   >
//  | < ENDCOMMENT  : "-->"   >
// }
66 67 68

<DEFAULT, BOUNDS> TOKEN : /* RESERVED WORDS AND LITERALS */
{
69
  < OWL_ALLVALUESFROM   : "owl:allValuesFrom" >
70
 | < OWL_ALLDIFFERENT   : "owl:AllDifferent" >
71
 | < OWL_CARDINALITY    : "owl:cardinality" >
72 73 74 75
 | < OWL_CLASS       : "owl:Class" >
 | < OWL_DATARANGE     : "owl:DataRange" >
 | < OWL_DATATYPEPROPERTY : "owl:DatatypeProperty" >
 | < OWL_DISJOINTWITH   : "owl:disjointWith" >
76
 | < OWL_DISTINCTMEMBERS   : "owl:distinctMembers" >
77 78
 | < OWL_EQUIVALENTCLASS  : "owl:equivalentClass" >
 | < OWL_FUNCTIONALPROPERTY : "owl:FunctionalProperty" >
79 80
 | < OWL_IMPORTS      : "owl:imports" >
 | < OWL_INTERSECTIONOF   : "owl:intersectionOf" >
81
 | < OWL_INVERSEOF     : "owl:inverseOf" >
82
 | < OWL_MAXCARDINALITY   : "owl:maxCardinality" >
83
 | < OWL_MINCARDINALITY   : "owl:minCardinality" >
84 85 86 87 88 89
 | < OWL_OBJECTPROPERTY  : "owl:ObjectProperty" >
 | < OWL_ONPROPERTY    : "owl:onProperty" >
 | < OWL_ONEOF       : "owl:oneOf" >
 | < OWL_ONTOLOGY     : "owl:Ontology" >
 | < OWL_RESTRICTION    : "owl:Restriction" >
 | < OWL_SOMEVALUESFROM  : "owl:someValuesFrom" >
90
 | < OWL_TRANSITIVEPROPERTY : "owl:TransitiveProperty" >
91
 | < OWL_UNIONOF      : "owl:unionOf" >
92 93 94
 | < RDF_RDF      : "rdf:RDF"   >
 | < RDF_ABOUT     : "rdf:about" >
 | < RDF_DATATYPE     : "rdf:datatype" >
95
 | < RDF_DESCRIPTION    : "rdf:Description" >
96 97 98 99 100 101
 | < RDF_ID        : "rdf:ID" >
 | < RDF_FIRST       : "rdf:first" >
 | < RDF_REST       : "rdf:rest" >
 | < RDF_PARSETYPE     : "rdf:parseType" >
 | < RDF_RESOURCE     : "rdf:resource" >
 | < RDF_TYPE       : "rdf:type" >
102
 | < RDFS_COMMENT     : "rdfs:comment" >
103 104 105 106
 | < RDFS_DOMAIN      : "rdfs:domain" >
 | < RDFS_RANGE      : "rdfs:range" >
 | < RDFS_SUBCLASSOF    : "rdfs:subClassOf" >
 | < RDFS_SUBPROPERTYOF   : "rdfs:subPropertyOf" >
107
 | < VERSION        : "version" >
108 109 110 111 112
 | < XML          : "xml"     >
 | < XML_BASE       : "xml:base" >
 | < XMLNS         : "xmlns" >	 
 | < XMLNS_DAML      : "xmlns:daml" >	 
 | < XMLNS_DC       : "xmlns:dc" >	 
113
 | < XMLNS_P1       : "xmlns:p1" >	 
114
 | < XMLNS_OWL       : "xmlns:owl" >	 
115 116 117
 | < XMLNS_PROTEGE     : "xmlns:protege" >	 
 | < XMLNS_RDF       : "xmlns:rdf" >	 
 | < XMLNS_RDFS      : "xmlns:rdfs" >	 
118 119 120 121
 | < XMLNS_SWRL      : "xmlns:swrl" >	 
 | < XMLNS_SWRLB      : "xmlns:swrlb" >	 
 | < XMLNS_XSD       : "xmlns:xsd" >	 
 | < XMLNS_XSP       : "xmlns:xsp" >	 
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

}// RESERVED WORDS AND LITERALS
<DEFAULT, BOUNDS> TOKEN : /* LITERALS */
{
  < INTEGER_LITERAL:
    <DECIMAL_LITERAL> (["l","L"])?
    |
    <HEX_LITERAL> (["l","L"])?
    |
    <OCTAL_LITERAL> (["l","L"])?
  >
  |
  < #DECIMAL_LITERAL: ["1"-"9"] (["0"-"9"])* >
  |
  < #HEX_LITERAL: "0" ["x","X"] (["0"-"9","a"-"f","A"-"F"])+ >
  |
  < #OCTAL_LITERAL: "0" (["0"-"7"])* >
  |
140
  < FLOAT_LITERAL:
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
    (["0"-"9"])+ "." (["0"-"9"])* (<EXPONENT>)? (["f","F","d","D"])?
    |
    "." (["0"-"9"])+ (<EXPONENT>)? (["f","F","d","D"])?
    |
    (["0"-"9"])+ <EXPONENT> (["f","F","d","D"])?
    |
    (["0"-"9"])+ (<EXPONENT>)? ["f","F","d","D"]
  >
  |
  < #EXPONENT: ["e","E"] (["+","-"])? (["0"-"9"])+ >
  |
  < CHARACTER_LITERAL:
    "'"
    (  (~["'","\\","\n","\r"])
      |
      ("\\"
        (  ["n","t","b","r","f","\\","'","\""]
          |
          ["0"-"7"] ( ["0"-"7"] )?
          |
          ["0"-"3"] ["0"-"7"] ["0"-"7"]
        )
      )
    )
    "'"
  >
  |
  < STRING_LITERAL:
    "\""
    (  (~["\"","\\","\n","\r"])
      |
      ("\\"
        (  ["n","t","b","r","f","\\","'","\""]
           |
           ["0"-"7"] ( ["0"-"7"] )?
           |
           ["0"-"3"] ["0"-"7"] ["0"-"7"]
        )
      )
    )*
    "\""
  >
}// LITERALS

<DEFAULT, BOUNDS> TOKEN : /* IDENTIFIERS */
{
187
  < IDENTIFIER: <LETTER> (<LETTER>|<DIGIT>|"-")* >
188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202
  |
  < #LETTER:
    [
    "\u0024",
    "\u0041"-"\u005a",
    "\u005f",
    "\u0061"-"\u007a",
    "\u00c0"-"\u00d6",
    "\u00d8"-"\u00f6",
    "\u00f8"-"\u00ff",
    "\u0100"-"\u1fff",
    "\u3040"-"\u318f",
    "\u3300"-"\u337f",
    "\u3400"-"\u3d2d",
    "\u4e00"-"\u9fff",
203 204 205 206 207
    "\uf900"-"\ufaff",
		"+",
		"-",
		",",
		"."
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
    ]
  >
  |
  < #DIGIT:
    [
    "\u0030"-"\u0039",
    "\u0660"-"\u0669",
    "\u06f0"-"\u06f9",
    "\u0966"-"\u096f",
    "\u09e6"-"\u09ef",
    "\u0a66"-"\u0a6f",
    "\u0ae6"-"\u0aef",
    "\u0b66"-"\u0b6f",
    "\u0be7"-"\u0bef",
    "\u0c66"-"\u0c6f",
    "\u0ce6"-"\u0cef",
    "\u0d66"-"\u0d6f",
    "\u0e50"-"\u0e59",
    "\u0ed0"-"\u0ed9",
    "\u1040"-"\u1049"
    ]
  >
}// IDENTIFIERS

<DEFAULT,BOUNDS> TOKEN : /* SEPARATORS */
{
234 235 236
//    < LPAREN        : "("  >
//   | < RPAREN        : ")"  >
   < LBRACE        : "{"  >
237 238 239 240
  | < RBRACE        : "}"  >
  | < LBRACKET       : "["  >
  | < RBRACKET       : "]"  >
  | < SEMICOLON      : ";"  >
241 242 243
  | < QUOTE        : "\""  >
//   | < COMMA        : ","  >
//   | < DOT         : "."  >
244 245 246
}// SEPARATORS


247 248
<DEFAULT,BOUNDS> TOKEN : /* OPERATORS */
{
249 250 251
    < ASSIGN        : "="  >
   | < START_ENDTAG    : "</"  >
   | < START_TAG      : "<"  >
252 253 254 255 256
//   | < GT          : ">"  >
//   | < LT          : "<"  >
//   | < BANG         : "!"  >
//   | < TILDE        : "~"  >
//   | < HOOK         : "?"  >
257
   | < COLON        : ":"  >
258 259 260 261 262 263 264 265
//   | < EQ          : "=="  >
//   | < LE          : "<="  >
//   | < GE          : ">="  >
//   | < NE          : "!="  >
//   | < SC_OR        : "||"  >
//   | < SC_AND        : "&&"  >
//   | < INCR         : "++"  >
//   | < DECR         : "--"  >
266 267
//   | < PLUS         : "+"  >
//   | < MINUS        : "-"  >
268
//   | < STAR         : "*"  >
269
   | < SLASH        : "/"  >
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
//   | < BIT_AND       : "&"  >
//   | < BIT_OR        : "|"  >
//   | < XOR         : "^"  >
//   | < REM         : "%"  >
//   | < LSHIFT        : "<<"  >
//   | < RSIGNEDSHIFT     : ">>"  >
//   | < RUNSIGNEDSHIFT    : ">>>" >
//   | < PLUSASSIGN      : "+="  >
//   | < MINUSASSIGN     : "-="  >
//   | < STARASSIGN      : "*="  >
//   | < SLASHASSIGN     : "/="  >
//   | < ANDASSIGN      : "&="  >
//   | < ORASSIGN       : "|="  >
//   | < XORASSIGN      : "^="  >
//   | < REMASSIGN      : "%="  >
//   | < LSHIFTASSIGN     : "<<=" >
//   | < RSIGNEDSHIFTASSIGN  : ">>=" >
//   | < RUNSIGNEDSHIFTASSIGN : ">>>=" >
288
}// OPERATORS
289 290


291 292 293 294 295 296
// <DEFAULT,BOUNDS> TOKEN : /* TEXT */
// {
//   < TEXT : <LETTER> (~["<",">"])*  >
// }// TEXT


297 298 299 300
//--------------------------------------------------------------------//
//           THE OWL LANGUAGE GRAMMAR           //
//--------------------------------------------------------------------//

301
Start Start() #Start : {}
302
{
303
  Specification()
304 305 306
 { return jjtThis; }
}

307 308
void Specification() #Specification : {}
{
309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331
  XmlHeader()
	RdfDeclaration()
}

void XmlHeader() #XmlHeader : {}
{
  "<?" <XML> AttributeList() "?>"
}

void RdfDeclaration() #RdfDeclaration : {}
{
  "<" <RDF_RDF> AttributeList() ">"
	ElementList()
  "</" <RDF_RDF> ">"
}

void ElementList() #List : {}
{
  (Element())*  
}

void Element() : {}
{
332 333
  ( "<" ( OwlElement()
	  | RdfElement()
334
		| DiscardedElement()
335 336 337 338
	  ))
	| SimpleElement()
}

339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
void DiscardedElement() #DiscardedElement : {}
{
	Identifier() AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <IDENTIFIER> ">" | ElementList() "/>")
}

void Identifier() #Identifier : {Token t;}
{
	t = <IDENTIFIER>
	{jjtThis.setIDENTIFIER(t.image);}
}

351 352 353
void SimpleElement() : {}
{
  IntElement()
354
	| FloatElement()
355 356 357 358 359 360
	| StringElement()
}

void IntElement() #IntElement : { Token t; }
{
  t = <INTEGER_LITERAL>
361
	{jjtThis.setLITERAL(t.image);}
362 363
}

364 365 366
void FloatElement() #FloatElement : { Token t; }
{
  t = <FLOAT_LITERAL>
367
	{jjtThis.setLITERAL(t.image);}
368 369
}

370
void StringElement() #StringElement : { Token t;String s; }
371
{
372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
	t = <IDENTIFIER>
	{
		s = t.image;
		if (getToken(1).kind != START_TAG ) {
		s += getData();
	}
	}
    {jjtThis.setLITERAL(s);}
}

JAVACODE
String getData() {
	StringBuffer s = new StringBuffer();
//   jjtThis.someData = true;
  while ((getToken(1)).kind != START_TAG && (getToken(1)).kind != START_ENDTAG) {
		Token t = getNextToken();
		if (t.specialToken != null) {
			Token tmp_t = t.specialToken;
			while (tmp_t.specialToken != null) {
				tmp_t = tmp_t.specialToken;
			}
			while (tmp_t != null) {
				s.append(tmp_t.image);
				tmp_t = tmp_t.next;
			}
		}
		s.append(t.image);
	}
400
	return s.toString().trim();
401 402
}

403 404 405 406 407 408 409
// void StringElement() #StringElement : { Token t; }
// {
//   t = <IDENTIFIER> | t = <COMMA> | t = <MINUS> | t = <DOT> | t = <PLUS> | t = <SLASH>
// 		| t = <COLON>
// 	{jjtThis.setIDENTIFIER(t.image);}
// }

410 411 412
void OwlElement() : {}
{
  OwlOntology()
413
	| OwlAllDifferent()
414
	| OwlAllValuesFrom()
415
	| OwlCardinality()
416
	| OwlClass()
417 418
	| OwlDataRange()
	| OwlDatatypeProperty()
419
	| OwlDisjointWith()
420
	| OwlDistinctMembers()
421
	| OwlEquivalentClass()
422
	| OwlFunctionalProperty()
423 424
	| OwlImports()
	| OwlIntersectionOf()
425
	| OwlInverseOf()
426
	| OwlMaxCardinality()
427
	| OwlMinCardinality()
428
	| OwlObjectProperty()
429
	| OwlOneOf()
430 431
	| OwlOnProperty()
	| OwlRestriction()
432 433
	| OwlSomeValuesFrom()
	| OwlTransitiveProperty()
434
	| OwlUnionOf()
435 436 437 438
}

void OwlOntology() #OwlOntology : {}
{
439 440
  <OWL_ONTOLOGY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_ONTOLOGY> ">" | ElementList() "/>")
441 442
}

443 444 445 446 447 448
void OwlAllDifferent() #OwlAllDifferent : {}
{
  <OWL_ALLDIFFERENT> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_ALLDIFFERENT> ">" | ElementList() "/>")
}

449 450 451 452 453 454
void OwlAllValuesFrom() #OwlAllValuesFrom : {}
{
  <OWL_ALLVALUESFROM> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_ALLVALUESFROM> ">" | ElementList() "/>")
}

455 456 457 458 459 460
void OwlCardinality() #OwlCardinality : {}
{
  <OWL_CARDINALITY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_CARDINALITY> ">" | ElementList() "/>")
}

461 462 463 464 465 466
void OwlClass() #OwlClass : {}
{
  <OWL_CLASS> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_CLASS> ">" | ElementList() "/>")
}

467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478
void OwlDataRange() #OwlDataRange : {}
{
  <OWL_DATARANGE> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_DATARANGE> ">" | ElementList() "/>")
}

void OwlDatatypeProperty() #OwlDatatypeProperty : {}
{
  <OWL_DATATYPEPROPERTY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_DATATYPEPROPERTY> ">" | ElementList() "/>")
}

479 480 481 482 483 484
void OwlDisjointWith() #OwlDisjointWith : {}
{
  <OWL_DISJOINTWITH> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_DISJOINTWITH> ">" | ElementList() "/>")
}

485 486 487 488 489 490
void OwlDistinctMembers() #OwlDistinctMembers : {}
{
  <OWL_DISTINCTMEMBERS> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_DISTINCTMEMBERS> ">" | ElementList() "/>")
}

491 492 493 494 495 496
void OwlEquivalentClass() #OwlEquivalentClass : {}
{
  <OWL_EQUIVALENTCLASS> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_EQUIVALENTCLASS> ">" | ElementList() "/>")
}

497 498 499 500 501 502
void OwlFunctionalProperty() #OwlFunctionalProperty : {}
{
  <OWL_FUNCTIONALPROPERTY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_FUNCTIONALPROPERTY> ">" | ElementList() "/>")
}

503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514
void OwlImports () #OwlImports : {}
{
  <OWL_IMPORTS> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_IMPORTS> ">" | ElementList() "/>")
}

void OwlIntersectionOf () #OwlIntersectionOf : {}
{
  <OWL_INTERSECTIONOF> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_INTERSECTIONOF> ">" | ElementList() "/>")
}

515 516 517 518 519 520
void OwlInverseOf () #OwlInverseOf : {}
{
  <OWL_INVERSEOF> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_INVERSEOF> ">" | ElementList() "/>")
}

521 522 523 524 525 526
void OwlMaxCardinality () #OwlMaxCardinality : {}
{
  <OWL_MAXCARDINALITY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_MAXCARDINALITY> ">" | ElementList() "/>")
}

527 528 529 530 531 532
void OwlMinCardinality () #OwlMinCardinality : {}
{
  <OWL_MINCARDINALITY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_MINCARDINALITY> ">" | ElementList() "/>")
}

533 534 535 536 537 538
void OwlObjectProperty () #OwlObjectProperty : {}
{
  <OWL_OBJECTPROPERTY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_OBJECTPROPERTY> ">" | ElementList() "/>")
}

539 540 541 542 543 544
void OwlOneOf () #OwlOneOf : {}
{
  <OWL_ONEOF> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_ONEOF> ">" | ElementList() "/>")
}

545 546 547 548 549 550
void OwlOnProperty () #OwlOnProperty : {}
{
  <OWL_ONPROPERTY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_ONPROPERTY> ">" | ElementList() "/>")
}

551 552 553 554 555 556
void OwlRestriction () #OwlRestriction : {}
{
  <OWL_RESTRICTION> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_RESTRICTION> ">" | ElementList() "/>")
}

557 558 559 560 561 562
void OwlSomeValuesFrom () #OwlSomeValuesFrom : {}
{
  <OWL_SOMEVALUESFROM> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_SOMEVALUESFROM> ">" | ElementList() "/>")
}

563
void OwlTransitiveProperty () #OwlTransitiveProperty : {}
564
{
565 566
  <OWL_TRANSITIVEPROPERTY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_TRANSITIVEPROPERTY> ">" | ElementList() "/>")
567 568
}

569 570 571 572 573 574
void OwlUnionOf () #OwlUnionOf : {}
{
  <OWL_UNIONOF> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_UNIONOF> ">" | ElementList() "/>")
}

575 576
void RdfElement() : {}
{
577
  RdfType()
578
	| RdfDescription()
579 580
	| RdfFirst()
	| RdfRest()
581
	| RdfsComment()
582
	| RdfsDomain()
583
	| RdfsRange()
584 585
	| RdfsSubClassOf()
	| RdfsSubPropertyOf()
586 587
}

588
void RdfType() #RdfType : {}
589
{
590 591 592 593
  <RDF_TYPE> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDF_TYPE> ">" | ElementList() "/>")
}

594 595 596 597 598 599
void RdfDescription() #RdfDescription : {}
{
  <RDF_DESCRIPTION> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDF_DESCRIPTION> ">" | ElementList() "/>")
}

600 601 602 603 604 605 606 607 608 609
void RdfFirst() #RdfFirst : {}
{
  <RDF_FIRST> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDF_FIRST> ">" | ElementList() "/>")
}

void RdfRest() #RdfRest : {}
{
  <RDF_REST> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDF_REST> ">" | ElementList() "/>")
610 611
}

612 613 614 615 616 617
void RdfsComment() #RdfsComment : {}
{
  <RDFS_COMMENT> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDFS_COMMENT> ">" | ElementList() "/>")
}

618 619 620 621
void RdfsDomain() #RdfsDomain : {}
{
  <RDFS_DOMAIN> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDFS_DOMAIN> ">" | ElementList() "/>")
622 623
}

624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635
void RdfsRange() #RdfsRange : {}
{
  <RDFS_RANGE> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDFS_RANGE> ">" | ElementList() "/>")
}

void RdfsSubClassOf() #RdfsSubClassOf : {}
{
  <RDFS_SUBCLASSOF> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDFS_SUBCLASSOF> ">" | ElementList() "/>")
}

636 637 638 639 640 641
void RdfsSubPropertyOf() #RdfsSubPropertyOf : {}
{
  <RDFS_SUBPROPERTYOF> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDFS_SUBPROPERTYOF> ">" | ElementList() "/>")
}

642 643 644 645 646
void AttributeList() #List : {}
{
  (Attribute())*
}

647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662
void Attribute() : {}
{
  Version()
	| RdfAttribute()
	| XmlAttribute()
	| XmlnsAttribute()
}

void Version() #Version : {}
{
  <VERSION> <ASSIGN> Value()
}

void RdfAttribute() : {}
{
  RdfAbout()
663
	| RdfDatatype()
664
	| RdfId()
665
	| RdfParseType()
666 667 668 669 670 671 672 673
	| RdfResource()
}

void RdfAbout() #RdfAbout : {}
{
  <RDF_ABOUT> <ASSIGN> Value()
}

674 675 676 677 678
void RdfDatatype() #RdfDatatype : {}
{
  <RDF_DATATYPE> <ASSIGN> Value()
}

679 680 681 682 683
void RdfId() #RdfId : {}
{
  <RDF_ID> <ASSIGN> Value()
}

684 685 686 687 688 689
void RdfParseType() #RdfParseType : {}
{
  <RDF_PARSETYPE> <ASSIGN> Value()
}

void RdfResource() #RdfResource : {}
690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706
{
  <RDF_RESOURCE> <ASSIGN> Value()
}

void XmlAttribute() : {}
{
  XmlBase()
}

void XmlBase() #XmlBase : {}
{
  <XML_BASE> <ASSIGN> Value()
}

void XmlnsAttribute() : {}
{
  Xmlns()
707 708 709
	| XmlnsDaml()
	| XmlnsDc()
	| XmlnsOwl()
710
	| XmlnsP1()
711
	| XmlnsProtege()
712 713
	| XmlnsRdf()
	| XmlnsRdfs()
714 715
	| XmlnsSwrl()
	| XmlnsSwrlb()
716
	| XmlnsXsd()
717
	| XmlnsXsp()
718 719 720 721 722 723 724
}

void Xmlns() #Xmlns : {}
{
  <XMLNS> <ASSIGN> Value()
}

725 726 727 728 729 730 731 732 733 734
void XmlnsDaml() #XmlnsDaml : {}
{
  <XMLNS_DAML> <ASSIGN> Value()
}

void XmlnsDc() #XmlnsDc : {}
{
  <XMLNS_DC> <ASSIGN> Value()
}

735 736 737 738 739
void XmlnsP1() #XmlnsP1 : {}
{
  <XMLNS_P1> <ASSIGN> Value()
}

740 741 742 743 744
void XmlnsProtege() #XmlnsProtege : {}
{
  <XMLNS_PROTEGE> <ASSIGN> Value()
}

745 746 747 748 749
void XmlnsRdf() #XmlnsRdf : {}
{
  <XMLNS_RDF> <ASSIGN> Value()
}

750 751 752 753 754 755 756 757 758 759
void XmlnsSwrl() #XmlnsSwrl : {}
{
  <XMLNS_SWRL> <ASSIGN> Value()
}

void XmlnsSwrlb() #XmlnsSwrlb : {}
{
  <XMLNS_SWRLB> <ASSIGN> Value()
}

760 761 762 763 764
void XmlnsXsd() #XmlnsXsd : {}
{
  <XMLNS_XSD> <ASSIGN> Value()
}

765 766 767 768 769
void XmlnsXsp() #XmlnsXsp : {}
{
  <XMLNS_XSP> <ASSIGN> Value()
}

770
void XmlnsRdfs() #XmlnsRdfs : {}
771
{
772
  <XMLNS_RDFS> <ASSIGN> Value()
773 774
}

775
void XmlnsOwl() #XmlnsOwl : {}
776
{
777
  <XMLNS_OWL> <ASSIGN> Value()
778 779 780 781 782 783
}

void Value() #Value : { Token t; }
{
  t = <STRING_LITERAL>
	{jjtThis.setSTRING_LITERAL(t.image);}
784
}